• banner
 • Gözel ýerlerde göterilýän tekjedäki çilek

  Gözel ýerlerde göterilýän tekjedäki çilek

  Awtory: Çaňji Zhou, Hongbo Li we ş.m. Makalanyň çeşmesi: Parnik bagbançylyk oba hojalygy in Engineeringenerçilik tehnologiýasy Bu Haýdian etrap oba hojalygy ylmy institutynyň, şeýle hem Haýdianyň oba hojalygy ýokary tehnologiýaly sergi we ylym seýilgähiniň synag binýady.2017-nji ýylda awtor le ...
  Koprak oka
 • “Ryegrass” -yň doly spektrli LED astynda ýokary hasyly barmy?

  “Ryegrass” -yň “Fu” -da ýokary hasyly barmy ...

  Abstrakt |Synag materialy hökmünde ryegras ulanyp, 32 ak reňkli wilka matrisa medeniýeti usuly, ekerançylyk nyrhlarynyň (7, 14 däne / tarel) LED ak çyra bilen ösdürilip ýetişdirilen üç sany hasylyna täsirini öwrenmek üçin ulanyldy (17-nji, 34-nji) , 51 gün) hasyllyga täsir.Netijeler görkezýär ...
  Koprak oka
 • Ösümlik zawodlarynda tohum tohumyny senagatlaşdyrmak

  Tohum tohumyny senagatlaşdyrmak ...

  Abstrakt Häzirki wagtda ösümlik zawody hyýar, pomidor, burç, baklawa we gawun ýaly gök önüm nahallaryny köpeltmegi üstünlikli amala aşyrdy, daýhanlara toparlara ýokary hilli nahal berýär we ekilenden soň önümçilik has gowudyr.Zawod zawodlary ...
  Koprak oka
 • Ösümlik zawody üçin ýeňil spektr

  Ösümlik zawody üçin ýeňil spektr

  [Abstrakt] Köp sanly synag maglumatlaryna esaslanyp, bu makalada ösümlik zawodlarynda ýagtylygyň hilini saýlamak, şol sanda ýagtylyk çeşmelerini saýlamak, gyzyl, gök we sary ýagtylygyň täsiri we spektral saýlamak ýaly birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar. görkezmek üçin ...
  Koprak oka
 • Ösümlik zawodlarynyň geljegi nähili?

  Ösümlik hakykatynyň geljegi näme ...

  Abstrakt: Soňky ýyllarda häzirki zaman oba hojalygynyň tehnologiýalaryny yzygiderli öwrenmek bilen ösümlik zawody pudagy hem çalt ösdi.Bu kagyz, ösümlik zawodynyň tehnologiýasy we pudagyň ösüşi bilen baglanyşykly ýagdaýlar, bar bolan meseleler we ösüş çäreleri we ...
  Koprak oka
 • Ösümlik zawodynda ýagtylygy kadalaşdyrmak we gözegçilik

  Ösümlikde ýagtylygy kadalaşdyrmak we gözegçilik ...

  Abstrakt: Ösümlik nahallary gök önüm öndürmekde ilkinji ädimdir we nahallaryň hili ekilenden soň gök önümleriň hasyllylygy we hili üçin örän möhümdir.Gök önümler pudagynda zähmet bölünişiginiň yzygiderli kämilleşdirilmegi bilen gök önüm nahallary kem-kemden ...
  Koprak oka
 • Bu enjam, gök önümleriňizi daşary çykman iýmäge mümkinçilik berýär!

  Bu enjam size özüňizi iýmäge mümkinçilik berýär ...

  [Abstrakt] Häzirki wagtda öý ekiş enjamlary, adatça, toplumlaýyn dizaýny kabul edýärler, bu hereket we ýüklemek we düşürmek üçin köp oňaýsyzlyklary döredýär.Şäher ilatynyň ýaşaýyş meýdanynyň aýratynlyklaryna we maşgala ösümliklerini öndürmegiň dizaýn maksadyna esaslanyp, bu makala täze ...
  Koprak oka
 • Ösümlik zawody - has gowy ösdürip ýetişdirýän desga

  Ösümlik zawody - has gowy ösdürip ýetişdirýän fa ...

  "Zawod zawody bilen adaty bagbançylygyň arasyndaky tapawut, wagt we giňişlikde ýerli ösdürilip ýetişdirilen täze iýmit önümleriniň erkinligidir."Teoriýa boýunça häzirki wagtda ýer ýüzünde takmynan 12 milliard adamy iýmitlendirmek üçin ýeterlik iýmit bar, ýöne iýmitiň bütin dünýäde paýlanyşy ...
  Koprak oka
 • 2021-nji ýylyň ilkinji üç çärýeginde ösümlikleriň ösýän çyralarynyň eksport maglumatlary

  T-de ösümlikleriň ösýän çyralarynyň eksport maglumatlary ...

  2021-nji ýylyň ilkinji üç çärýeginde Hytaýyň yşyklandyryş önümleriniň umumy eksporty 47 milliard ABŞ dollary boldy, geçen ýyl bilen deňeşdirilende 32,7 göterim ýokarlandy, 2019-njy ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 40,2 göterim ýokarlandy we iki ýyllyk ortaça ösüş depgini boldy. 11,9% -e deňdir.Şolaryň arasynda LED yşyklandyryş önümleriniň eksport bahasy 33,8 b ...
  Koprak oka
 • Gidroponik salatyň we Pakçoýyň gyşda teplisadaky täsiriniň artýan täsirine LED goşmaça ýagtylygyň täsiri barada gözleg

  “LED Supplem” -iň täsiri barada gözleg ...

  Gidroponik salatyň we pakoçiniň gyşda teplisadaky täsiriniň ýokarlanmagyna LED goşmaça ýagtylygyň täsiri baradaky gözlegler [Abstrakt] Şanhaýda gyş köplenç pes temperatura we gün şöhlesine duçar bolýar, teplisada gidroponik ýaprakly gök önümleriň ösüşi haýal bolýar ...
  Koprak oka
 • Dik fermalar adam iýmit zerurlyklaryny kanagatlandyrýar, oba hojalygynyň önümçiligine şähere girmäge mümkinçilik berýär

  Dik fermalar adam iýmit zerurlyklaryny kanagatlandyrýar, ...

  Awtory: Çang ÇaqinÇeşme: GÖRNÜŞLER Ilatyň çalt köpelmegi we şäherleşmegiň ösüş tendensiýasy dik ekerançylyk pudagynyň ösmegine we ösmegine itergi berer we garaşylýar.Dik fermalar azyk önümçiliginiň käbir meselelerini çözmäge ukyply hasaplanýar ...
  Koprak oka
 • Ylmy fantastiki filmlerde zawod zawodlary

  Ylmy fantastiki filmlerde zawod zawodlary

  Makalanyň çeşmesi: Ösümlik zawody bileleşigi Öňki “Aýlanyp ýören Earther” filminde gün çalt garraýar, ýeriň temperaturasy aşa pes we hemme zat gurady.Adamlar diňe ýerden 5 km uzaklykda ýerleşýän zyndanda ýaşap bilerler.Gün şöhlesi ýok.Iser ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3