• banner
Faýlyň ady Wagt goýberiň Faýl görnüşi Göçürip al
Has köp LUMLUX Önüm maglumatlary >> >> göçürip alyň

Halkara bazary

"Dünýä barada alada, abraý hilinden gelýär."Uzak wagt bäri kompaniýa müşderiler bilen dostlukly hyzmatdaşlyga uly üns berýär.
Hil we hyzmaty kepillendiriň, abraýyňyzy gadyrlaň we şeýlelik bilen müşderileriň ynamyny we goldawyny gazanyň.Dostlar bilen giňişleýin hyzmatdaşlyk we abadançylygy paýlaşmak hem iň çyn ýürekden gözlegimize öwrüldi.

Içerki bazar

LUMLUX “bitewilik, yhlas, netijelilik we ýeňiş gazanmak” korporatiw pelsepesine eýermegini dowam etdirer.
Oba hojalygynyň emeli ýagtylyk ulgamlary bilen gyzyklanýan hyzmatdaşlar bilen bilelikde oba hojalygynyň maglumatlaşdyrylyşyny we döwrebaplaşdyrylmagyny gurmak üçin bilelikde işläris!