• banner
 • Lumlux Horti China 2021

  Lumlux Horti China 2021

  Halkara aragatnaşyk modeli we düşünjesi bilen HORTI CHINA tehnologiýany we enjamlary ösdürýär, zehinleri we jemgyýetleri ýygnaýar, markany öňe sürýär, uly amallary ösdürýär we Hytaýyň miwe, gök önüm we gül senagatynyň kämilleşdirilmegini öňe sürýär.Şol bir wagtyň özünde ...
  Koprak oka
 • Gidroponik salatyň we Pakçoýyň gyşda teplisadaky täsiriniň artýan täsirine LED goşmaça ýagtylygyň täsiri barada gözleg

  “LED Supplem” -iň täsiri barada gözleg ...

  Gidroponik salatyň we pakoçiniň gyşda teplisadaky täsiriniň ýokarlanmagyna LED goşmaça ýagtylygyň täsiri baradaky gözlegler [Abstrakt] Şanhaýda gyş köplenç pes temperatura we gün şöhlesine duçar bolýar, teplisada gidroponik ýaprakly gök önümleriň ösüşi haýal bolýar ...
  Koprak oka
 • Bagbançylykda pioner —— 23-nji HORTIFLOREXPO IPM-de Lumlux

  Bagbançylykda pioner —— Lumlux 23 ýaşynda ...

  HORTIFLOREXPO IPM Hytaýda bagbançylyk pudagy üçin iň uly söwda ýarmarkasy bolup, her ýyl Pekinde we Şanhaýda gezekli-gezegine geçirilýär.Tejribeli bagbançylyk yşyklandyryş ulgamy we 16 ýyldan gowrak wagt bäri çözgüt üpjün ediji hökmünde Lumlux HORTIFLOREXPO IPM bilen ýakyndan işleşýär ...
  Koprak oka
 • Skills PK-Lumlux 4-nji işgär başarnyklary bäsleşigini üstünlikli geçirdi

  Skills PK-Lumlux üstünlikli geçirildi ...

  Işgärleriň iş ukyplaryny we hil habardarlygyny ýokarlandyrmak, okuw niýetini höweslendirmek, teoretiki derejesini ýokarlandyrmak we hünärli we täsirli toparyň döredilmegini çaltlaşdyrmak maksady bilen 2020-nji ýylyň 29-njy iýunynda Lumlux Zähmet Bileleşigi, Lumlux önümçilik merkezi bilelikde ...
  Koprak oka
 • Lumlux 40,000㎡High-Tec teplisasynda bir million gül ýakdy

  Lumlux 40-da bir million gül ýakdy ...

  2020-nji ýylyň 15-nji martynda Lanzhou Täze etrap Döwrebap Oba hojalygy 2-nji ýokary tehnologiýaly teplisa resmi taýdan işe girizildi.“Lumlux” tarapyndan amala aşyrylan çyra ulgamy ulgamy resmi taýdan yşyklandyrylýar.Lanzhou Täze etrap häzirki zaman oba hojalygyny görkeziş seýilgähi, umumy meýdany 635 gektar ...
  Koprak oka
 • LUMLUX işgärler öýüniň açylmagy bilen gutlaýarys

  LUM-yň açylmagy bilen gutlaýarys ...

  Işgärleriň boş wagtlaryny baýlaşdyrmak we işi, okuwy we durmuşy üçin has gowy gurşaw we şertler döretmek maksady bilen LUMLUX CORP kärdeşler arkalaşygy komiteti birnäçe aý bäri taýýarlyk görýär we “işçiniň öýi” gurlar öçür ...
  Koprak oka
 • [ajaýyp geljegi döretmek baradaky asyl niýetini ýada salmak] LUMLUX 2018 Bahar festiwaly gala üstünlikli geçirildi

  [asyl niýetini ýada salmak t ...

  2017-nji ýyl berk ädimler bilen bizden uzak ýol geçdi we umytly 2018-nji ýyl ýakyn wagtda.Köneler bilen hoşlaşmak we täze, suzhou neukes elektrik üpjünçiligi tehnologiýa kärhanasy LTD-ni garşylamak üçin bu bagtly gün, ähli işgärlere geçen ýylda çeken zähmetleri üçin minnetdarlyk bildirmek üçin uly ...
  Koprak oka
 • LUMLUX - Suzhou şäherçesindäki işe alyş ýarmarkasy

  LUMLUX - Suzhou şäherçesiniň şäherçesi ...

  Recentlyakynda, kompaniýamyz ösýän kompaniýalaryň isleglerine laýyk gelýän suzhouou “suzhou kampus meýilnamasy” bilen işjeň hyzmatdaşlyk edýär we degişlilikde oktýabr, noýabr we dekabr aýynyň ortalarynda demirgazyk-gündogar linine ýokary tehnologiýaly zehinleri işjeň girizýär. ...
  Koprak oka
 • LUMLUX |2017 önümçilik we hil bilimleri we başarnyk bäsleşigi

  LUMLUX |2017 önümçilik & qu ...

  Hil merkezi, önümçilik merkezi, işgärler bölümi we kärdeşler arkalaşygy tarapyndan bilelikde geçirilen bilim we başarnyk bäsleşigi 2017-nji ýylyň 21-nji dekabrynda ikinji gat önümçilik ussahanasynda uly derejede geçirildi. Irden sagat 8-de tolgundyryjy we progressiw aýdym-saz sesi, ...
  Koprak oka
 • Arzuwlar ýene ýola düşdi - LUMLUX-yň on ýyllygy

  Arzuwlar ýene ýüzdi - on ...

  2016-njy ýylyň 18-nji ýanwarynda LUMLUX CORP., suzhou şäheriniň Sýançeng etrabynyň bahar şenhu kurort myhmanhanasynda LUMLUX-yň “gaýtadan ýüzmek arzuwynyň” 10 ýyllygynyň uly dabarasyny geçirdi.LUMLUX-yň 300-e golaý işgäri baýramçylyga gatnaşdy.Bu ajaýyp günde, täze gelenler ...
  Koprak oka