• 3

LUMLUX KORP.

Kompaniýanyň tertibi

“LumLux Corp.” gözleg we gözleg işlerine bagyşlanan ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, HID we LED ösýän yşyklandyryjy enjam we kontrolleýjini öndürýär we satýar, şeýle hem teplisa we ösümlik zawodynyň gurluşyk çözgütlerini üpjün edýär.Kompaniýa, Sanjou, Panjang senagat parkynda, Şanhaý - Nanjing awtoulag ýoly we Suzhou halka tizligi bilen ýanaşyk ýerleşýär we amatly stereo-trafik ulgamyndan lezzet alýar.

Lumlux 2006-njy ýylda döredileninden bäri ösümlik goşmaça yşyklandyryşda we köpçülikleýin yşyklandyryşda ýokary netijelilik yşyklandyryş enjamynyň we gözegçisine bagyşlandy.Ösümlik goşmaça yşyklandyryş önümleri Europeewropada we Amerikada giňden ulanyldy we Hytaýyň yşyklandyryş pudagy üçin dünýä bazaryna we dünýä abraýyna eýe boldy.

20,000 inedördül metrden gowrak adaty zawod bilen Lumlux-da dürli ugurlarda 500-den gowrak hünärmen bar.Lumlux köp ýyllaryň dowamynda berk kärhananyň güýjüne, tükeniksiz innowasiýa ukybyna we ajaýyp önüm hiline bil baglap, bu pudakda öňdebaryjy boldy.

“LumLux” ajaýyp hil döretmek üçin hünär güýji bilen her önümçilik baglanyşygyna berk iş garaýyş pelsepesine eýerýär.Kompaniýa önümçilik prosesini yzygiderli gowulandyrýar, dünýäde birinji derejeli önümçilik we synag liniýalaryny gurýar, esasy iş proseduralaryna gözegçilik edýär we ýokary hilli we standartlaşdyrylan önümçilik dolandyryşyny amala aşyrmak üçin RoHS düzgünini hemme taraplaýyn durmuşa geçirýär.

Häzirki zaman oba hojalygynyň ösmegi bilen LumLux kärhana “bitewilik, yhlas, netijelilik we ýeňiş - ýeňiş” pelsepesini goldamagy dowam etdirer, oba hojalygyna bagyşlanan hyzmatdaşlar bilen hyzmatdaşlyk eder, oba hojalygyny döwrebaplaşdyrmak bilen ertiriň has gowy bolmagy üçin tagalla eder.

Kompaniýanyň medeniýeti

Korporatiw görüş

görüş: Has gowy geljegi döretmek üçin akylly elektrik üpjünçiligini ulanmak

Kärhana missiýasy

Durnukly we täsirli akylly energiýa üpjünçiligi önümlerini we hyzmatlaryny hödürläp, dünýä derejesindäki akylly energiýa üpjün edijisi boluň

Biznes pelsepesi

Adamlara gönükdirilen ulanyjylar ilkinji täzeliklere ýetýärler

Esasy gymmatlyklar

Bütewilik, wepalylyk, netijelilik, abadançylyk

Zawod gezelenji

Kompaniýanyň hormatlary

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň