• banner
 • Gözleg |Kislorod düzüminiň parnik ekinleriniň kök gurşawyna ekinleriň ösmegine täsiri

  Gözleg |Kislorodyň täsiri i ...

  Parnik bagynyň oba hojalygy in engineeringenerçilik tehnologiýasy 2023-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda 17: 30-da Pekinde neşir edildi. Iýmitlendiriji elementleriň köpüsiniň siňdirilmegi ösümlik kökleriniň alyş-çalyş işleri bilen ýakyndan baglanyşyklydyr.Bu amallar kök öýjükleriň dem almagy netijesinde emele gelýän energiýany we ...
  Koprak oka
 • Tehnologiýa rizosfera EC we aýna teplisada pomidoryň topraksyz medeniýetini pH kadalaşdyrmak

  Tehnologiýa rizosfera EC we pH regu ...

  Çen Tongqiang we ş.m. Parnik bagynyň oba hojalygy in engineeringenerçilik tehnologiýasy 2023-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda Pekinde 17: 30-da çap edildi. Akylly aýna teplisasynda topragyň medeni re modeiminde pomidoryň ýokary hasyllylygyny gazanmak üçin gowy rizosfera EC we pH gözegçiligi zerur şertlerdir.Bu makalada toma ...
  Koprak oka
 • Häzirki ýagdaý |Ekerançylyk däl demirgazyk-günbatarda gün şöhlesiniň ýyladyşhanasynyň daşky gurşaw temperaturasynyň kepilligi tehnologiýasy boýunça gözlegler

  Häzirki ýagdaý |Daşky gurşaw boýunça gözleg ...

  Parnik bagbançylyk oba hojalygy in engineeringenerçilik tehnologiýasy 2022-12-02 17:30 Pekinde neşir edildi Çöl, Gobi we çägeli ýerler ýaly ekin däl ýerlerde gün ýyladyşhanalaryny ösdürmek ýer bilen bäsleşýän azyk we gök önümleriň arasyndaky gapma-garşylygy netijeli çözdi.Bu deklaryň biri ...
  Koprak oka
 • Fokus |Täze energiýa, täze materiallar, täze dizaýn-teplisanyň täze ynkylaby

  Fokus |Täze energiýa, täze materiallar, Ne ...

  Li Jianming, Sun Guotao we ş.m. Greenaşyl bagbançylyk oba hojalygy in engineeringenerçilik tehnologiýasy2022-11-21 17:42 Pekinde neşir edildi Soňky ýyllarda teplisa pudagy güýçli ösdi.Teplisanyň ösdürilmegi diňe bir ýerden peýdalanyş derejesini we önümçiligiň derejesini ýokarlandyrmaýar ...
  Koprak oka
 • Gözlegiň gidişi |Iýmit meselelerini çözmek üçin ösümlik zawodlary çalt köpeltmek tehnologiýasyny ulanýarlar!

  Gözlegiň gidişi |Iýmit önümlerini çözmek üçin ...

  Parnik bagbançylyk oba hojalygy in engineeringenerçilik tehnologiýasy 2022-nji ýylyň 14-nji oktýabrynda 17: 30-da Pekinde çap edildi Dünýä ilatynyň yzygiderli köpelmegi bilen adamlaryň azyk önümlerine bolan islegi günsaýyn artýar we azyk iýmitlenmegi we howpsuzlygy üçin has ýokary talaplar öňe sürülýär....
  Koprak oka
 • Gurluşyk malina |Uly göwrümli teplisa, ýerden peýdalanmak derejesi 40% ýokarlandyrylyp bilner!

  Gurluşyk malina |Bagyşlanan uly -...

  asyl Zhangan Zhuoýan teplisa bagbançylyk oba hojalygy in Engineeringenerçilik tehnologiýasy 2022-09-09 17:20 Pekinde çap edildi Miwe ösdürip ýetişdirmegiň umumy teplisa görnüşleri we miweleri Hytaýyň demirgazygynda ýylboýy ýygnalýar we teplisa ösdürip ýetişdirmegi talap edýär.Şeýle-de bolsa, dürli kynçylyklar ...
  Koprak oka
 • Spektriň öňüni almak we gözegçilik |Mör-möjeklere “gaçmaga ýol ýok” bolsun!

  Spektriň öňüni almak we gözegçilik |Le ...

  Asyl Zhang Zhiping Parnik bagbançylyk Oba hojalygy In Engineeringenerçilik Tehnologiýasy 2022-08-26 17:20 Pekinde çap edilen Hytaýda pestisidleriň ýaşyl öňüni almak we gözegçilikde saklamak we nol ösmegi üçin meýilnama düzüldi we oba hojalygyna zyýan berijilerine gözegçilik etmek üçin mör-möjek fototaksini ulanýan täze tehnologiýalar wi boldy. ..
  Koprak oka
 • Gözel ýerlerde göterilýän tekjedäki çilek

  Gözel ýerlerde göterilýän tekjedäki çilek

  Awtory: Çaňji Zhou, Hongbo Li we ş.m. Makalanyň çeşmesi: Parnik bagbançylyk oba hojalygy in Engineeringenerçilik tehnologiýasy Bu Haýdian etrap oba hojalygy ylmy institutynyň, şeýle hem Haýdianyň oba hojalygy ýokary tehnologiýaly sergi we ylym seýilgähiniň synag binýady.2017-nji ýylda awtor le ...
  Koprak oka
 • “Ryegrass” -yň doly spektrli LED astynda ýokary hasyly barmy?

  “Ryegrass” -yň “Fu” -da ýokary hasyly barmy ...

  Abstrakt |Synag materialy hökmünde ryegrasdan peýdalanyp, 32 ak reňkli wilka matrisa medeniýeti usuly, ekerançylyk nyrhlarynyň (7, 14 däne / tarelka) LED ak çyra bilen ösdürilip ýetişdirilen üç sany hasylyna täsirini öwrenmek üçin ulanyldy (17-nji, 34-nji) , 51 gün) hasyllyga täsir.Netijeler görkezýär ...
  Koprak oka
 • Ösümlik zawodlarynda tohum tohumyny senagatlaşdyrmak

  Tohum tohumyny senagatlaşdyrmak ...

  Abstrakt Häzirki wagtda ösümlik zawody hyýar, pomidor, burç, baklawa we gawun ýaly gök önüm nahallaryny köpeltmegi üstünlikli amala aşyrdy, daýhanlara toparlara ýokary hilli nahal berýär we ekilenden soň önümçilik has gowudyr.Zawod zawodlary ...
  Koprak oka
 • Ösümlik zawody üçin ýeňil spektr

  Ösümlik zawody üçin ýeňil spektr

  [Abstrakt] Köp sanly synag maglumatlaryna esaslanyp, bu makalada ösümlik zawodlarynda ýagtylygyň hilini saýlamak, şol sanda ýagtylyk çeşmelerini saýlamak, gyzyl, gök we sary ýagtylygyň täsiri we spektral saýlamak ýaly birnäçe möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar. görkezmek üçin ...
  Koprak oka
 • Ösümlik zawodlarynyň geljegi nähili?

  Ösümlik hakykatynyň geljegi näme ...

  Abstrakt: Soňky ýyllarda häzirki zaman oba hojalygynyň tehnologiýalaryny yzygiderli öwrenmek bilen ösümlik zawody pudagy hem çalt ösdi.Bu kagyz, ösümlik zawodynyň tehnologiýasy we pudagyň ösüşi bilen baglanyşykly ýagdaýlar, bar bolan meseleler we ösüş çäreleri we ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6