“LED” “Lumlux” -da ýeňil önümçilik intellektualizasiýasy

● A.LED üçin awtomatiki önümçilik ussahanasy ýagtylygy ösdürýär.

Hökümet tarapyndan welaýat akylly görkeziş ussahanasy hökmünde baha berildi.

图片 1

Senagat 4.0 döwrüniň gelmegi bilen akylly önümçilik adaty öndürijiniň ösüşi üçin gutulgysyz tendensiýa öwrüldi.“Lumlux” akylly önümçilik önümçilik ussahanalarynyň kämilleşdirilmegini işjeňleşdirýär, E-SOP akylly integral ulgamyny işe girizýär, awtomatiki paýlaýjy robotlary, bioniki mehaniki işleýiş gollaryny we ähli sanly LED yşyklandyryş synag synagynyň garrylyk liniýalaryny hödürleýär.Akylly dolandyryş ulgamyndan başlap, akylly önümçilik enjamlarynyň integrasiýasyna çenli ähli sanly LED yşyklandyryş önümçiligi üçin akylly önümçilik liniýasy tamamlandy we tutuş liniýa ulanylmaga berildi.

图片 2

 

● E-SOP akylly integrirlenen ulgam.

图片 3

Dört ýörelge: Kagyzsyz tassyklamak, Görünýän proses, Akylly dolandyryş, Netijeli önümçilik.

“Lumlux Intelligent Manufacturing Workshop” -yň kämilleşdiriş strategiýasynyň bir bölegi hökmünde bu ulgam, Word, Excel, PPT, wideo animasiýa we beýleki faýllary oýnap bilýän elektron iş görkezmeleriniň tassyklanmagyny, dolandyrylmagyny we berilmegini goldaýar.Elektron dolandyryş önümçilik liniýasynyň hümmetini ep-esli ýokarlandyrdy.E-SOP ulgamy, şeýle hem önümçilik prosesini köp ugurlar boýunça optimallaşdyrmak we şeýlelik bilen önümçiligi dolandyrmagyň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrmak üçin Andon jaň ulgamyny, enjamlaryň ýerini barlamak we ESD anti-statik gözegçilik funksiýalaryny birleşdirýär.

图片 4

 

LED LED ulalýan yşyk üçin akylly gurnama liniýasy

“LED” üçin akylly gurnama çyzygy, “akyl” özeni hökmünde, OT operasiýa ulgamyny, IT sanly tehnologiýany we AT awtomatlaşdyryş enjamlaryny birleşdirýär, akylly dolandyryş integral ulgamy arkaly akylly önümçiligiň esasy baglanyşyklaryny birleşdirýär we içinde täze senagat IOT ekologiýasyny döredýär zawod.Ine, akylly enjamlaryň käbiri:

Bioniki mehaniki işleýiş roboty:Efficiencyokary öndürijilikli bion operasiýasy, Howpsuz we akylly.

Akylly önümçilikde, dürli çylşyrymly şertlerde çylşyrymly, monoton we ýygy-ýygydan amallary tamamlamak, işlemekde uly we uly önümleriň hilini we howpsuzlygyny üpjün etmek we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak üçin robotlar adam ellerini çalyşmak üçin girizilýär.

图片 5

 

Ueelim paýlaýjy robot:360 ° iş, Arassalanan proses, Netijeli önümçilik.

“Lumlux” -da akylly kämilleşdiriş taslamasy hökmünde, ýelim paýlaýan robotlar adamlar tarapyndan edip bolmaýan amallary tamamlap biler.Önümçiligiň netijeliligini we önümiň hilini ýokarlandyrýar, şol bir wagtyň özünde çykdajylary azaldýar we zähmeti tygşytlaýar.

图片 6

 

Digitalhli sanly görünýän garrylyk çyzygy:Akyl gözegçiligi, real wagt maglumatlary sinhronlamak, Uly maglumatlary derňemek.

Garaşsyz elektrik dolandyryş merkeziniň duýgur ekrany we PLC dolandyryş ulgamy kabul edildi, önümiň garramagy wagtynda sanly gözegçilik arkaly häzirki wagtda maglumat ýygnamagy we tok, naprýa, eniýe, ýük we beýleki maglumatlary sinhronlap, önümiň parametrlerini we öndürijiligini kesgitläp biler. takyk we täsirli, önümiň hilini ýokarlandyryň we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryň.

1b0e09b6

 

● SMT önümçilik ussahanasy.

SMT önümçilik ussahanasynda 5 sany awtomatlaşdyrylan patch önümçilik liniýasy bar, halkara ösen enjamlary kabul edýär we gündelik 2,2 million SMT nokadyna ýetip bilýän 1,2M LED ýagtylyk çeşmesi tagtasynyň patch kuwwatyna eýe.SMT awtomatlaşdyrylan önümçilik liniýasynyň ulanylmagy önümleriň köpçülikleýin öndürilmeginiň netijeliligini ýokarlandyrdy we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak bilen önümiň kemçilikleriniň derejesini peseltdi.

2020-nji ýylda SMT önümçilik ussahanasy, Jiangsu welaýat senagat we maglumat tehnologiýasy müdirligi tarapyndan başlanan “Jiangsu welaýatynyň senagat we maglumat pudagyny özgertmek we kämilleşdirmek” ýörite taslamasyndan “Önümçilik proseslerini optimizirlemek üçin sanly ekiz jemgyýetçilik gatnaşyklary taslamasy” we taslama durmuşa geçiriler. 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda tamamlandy.

图片 7

Jiangsu welaýat senagat we maglumat pudagyny özgertmek we kämilleşdirmek boýunça ýörite taslama üçin aşakdaky girişe serediň.

Taslamanyň ady: Önümçilik prosesini optimizirlemek üçin sanly ekiz gözleg taslamasy

Taslamany dolandyrmak bölümi: Jiangsu welaýatynyň Senagat we maglumat tehnologiýasy bölümi

Taslamanyň ýerine ýetirijisi: Lumlux Corp.

2021-nji ýylyň oktýabr aýynda simulýasiýa modellemesini, önümçilik prosesini awtomatlaşdyrmagy we önümçilik prosesini optimizasiýalaşdyrmak üçin degişli sanly ekiz tehnologiýa gözlegleri tamamlandy:

The Senagatyň önümçilik prosesiniň sanly we simulýasiýa bilen dolandyrylýan iki taraplaýyn kartalaşdyryş modelini we sanly ekizleriň gurluşyk tehnologiýasyny döretdi;

The Modeli hasaplamak we çözmek ukybyny, önümçilik liniýasynyň sanly ekizini meýdan awtomatizasiýasy bilen birleşdirmek we esasy senagat meýdan protokollaryny we baglanyşyk aýratynlyklaryny goldamak ukybyny emele getirdi;

Site Sahypada awtomatlaşdyrylan we toplumlaýyn hyzmat mümkinçilikleri gurlan we ähli önümçilik prosesini (satyn almak, önümçilik, inwentar, transport we ş.m.) dolandyrmak esasynda amaly tassyklamany amala aşyrmak ukybyna eýe.

Industry Adaty senagat sanly ekiz ulgamyny emele getirdi we ähli zawodyň içinde CRM, ERP, WMS, MES we ş.m. esasy iş maglumat ulgamlary bilen maglumat alyş-çalyş edýär.

图片 8


Iş wagty: Dekabr-02-2021